2020-10-01-3-DoFourumTsushin-no3

2020-10-01-3-DoFourumTsushin-no3

道平和運動フォーラム通信第3号です。第57回護憲大会のり次第を掲載しています。